Det årlige valg av til forstanderskapet i Andebu Sparebank foregår i februar. Forstanderskapet skal bestå av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav 7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av innskyterne. I tillegg skal innskyterne velge 1 medlem og 1 varamedlem som skal representere bankens samfunnsfunksjon.  To er på valg hvert år.
Er du egenkapitalbeviseier (EKB-eier) kan du også stemme fram representant for EKB-eierne. EKB-eierne har fire representanter til forstanderskapet. I tillegg har også ansatte i banken fire representanter i forstanderskapet.
Her finner du oversikt over hvem som sitter i bankens styrende organer. 

Følgende representanter er på valg i år:
Elisabeth Møyland Halum
Cecilie Venås Hansen
Anita Kjærås Moland (vara, samfunnsfunksjon)

Hvem har stemmerett?
For å kunne stemme i kundevalget må du være myndig, ha minimum 2500 kroner i innskudd og ha vært kunde i minst seks måneder. 
Personer som har stemmerett og er bosatt i tidligere Andebu kommune, kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for innskyterne. 

Send inn forslag
Banken har egen valgkomité. Denne valgkomiteen vil fremme forslag til kandidater. Stemmeberettigede kunder kan overfor valgkomiteen fremme forslag på kandidater.
Forslag må inneholde følgende opplysninger:
1. Forslagstillerens navn og fødselsnummer (kun fra stemmeberettigede kunder)
2. Forslag må inneholde kandidatens navn, fødselsår og dato og fullstendig adresse.
3. Forslag kan leveres i lukket konvolutt merket med  ”kundevalg” eller på epost til borre@andebu-sparebank.no.
 Forslagsfrist :  Fredag 15. januar kl 12:00.

Valgkomiteen består av:
Ida Abrahamsen – leder
Elisabeth Møyland Halum
Turid Trevland Rye-Johnson
Birger Flaatnes (EKB-eiervalgt)
John-Reidar Pettersen (ansattvalgt)