Retningslinjer for bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar

 

OMFANGET AV RETNINGSLINJENE

På lik linje med andre næringer, har banken et ansvar for å unngå å medvirke til miljøødeleggelser, korrupsjon eller brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. For banken handler samfunnsansvar særlig om å ivareta disse hensynene i investeringer og lån, men også i bedriftens egen virksomhet og hos leverandører. Tillit fra omverdenen og godt omdømme er viktig for banken. Bankens interessenter har forventninger til at banken utøver sin rolle som en ansvarlig samfunnsaktør.  Bankens retningslinjer for bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar omhandler hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø. Det å skape verdier og være lønnsom er en del av bankens samfunnsrolle, og banken vil på denne måten bidra til vekst og utvikling i samfunnet. Det er ikke likegyldig hvordan banken tjener sine penger, valg av produkter og tjenester skal ikke gå på bekostning av mennesker, etikk eller miljø. Det er en selvfølge at banken etterlever gjeldende lover og forskrifter, og banken skal ha høy etisk bevissthet.Bankens retningslinjer for bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar skal være kjent for alle ansatte.  

 

BANKENS HANDLINGSREGLER FOR BÆREKRAFTIG VIRKSOMHET OG SAMFUNNSANSVAR

Banken skal ha et aktivt forhold til samfunn, klima og miljø, og har utarbeidet følgende handlingsregler for hvordan banken skal ivareta sitt samfunnsansvar:

Klima og miljø

 •  Banken skal opptre ansvarlig med tanke på klima og miljø. Vi skal ha et bevisst forhold til bærekraft i egen virksomhet, og søke å redusere utslipp gjennom energiforbruk, transport, avfall. Vi vil bruke verktøyene i Miljøfyrtårnordningen til dette. Vi skal sette krav til våre kunder og våre leverandører innen bærekraft. Vi skal søke å tilby produkter og tjenester som hjelper kunder i å ta grønne valg.

Menneskerettigheter

 • Banken skal ikke medvirke til brudd på menneskerettighetene, men støtte og respektere vern av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Banken skal respekterer alle menneskerettigheter slik de er beskrevet i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og krever det samme av selskaper som det lånes penger til.

Økonomisk kriminalitet
Hvitvasking og terrorfinansiering

 • Banken skal bekjempe økonomisk kriminalitet på bakgrunn av risikovurderinger og oppfølging av antihvitvaskområdet, mistenkelige transaksjoner og mulige svindelsaker. For at banken ikke skal bli brukt som et virkemiddel til hvitvasking, finansiering av terror eller dødelige våpen, gjennomfører banken en rekke tiltak. Bankens rutiner og retningslinjer baserer seg på hvitvaskingsloven, med tilhørende forskrift og rundskriv fra Finanstilsynet. Våre hovedoppgaver tilknyttet dette er å gjennomføre risikovurderinger, gjennomføre kundekontroll, undersøke mistenkelige transaksjoner og kunder, samt rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. 

Skatt

 •  Banken skal ikke investere i selskaper eller gi kreditt til kunder som organiserer sin virksomhet i såkalte skatteparadis eller som ikke rapporterer sin virksomhet i ethvert land de opererer i. Videre forventes det at bankens kunder er åpne om sine eierstrukturer, at de organiserer sin virksomhet på en slik måte at de gjenspeiler reell produksjon/verdiskapning, og ikke utnytter smutthull i lovverket for å unngå beskatning ved bruk av skatteparadis. Det innebærer også at selskapene har prosedyrer for iverksettelse av tiltak ved mistanke om at ansatte eller leverandører har gjort seg skyldige i tilrettelegging av skatteunndragelse. 

Korrupsjon

 • Korrupsjon omfatter å bestikke eller ta imot bestikkelser i form av penger, gaver eller tjenester. Banken har nulltoleranse for korrupsjon. Det gjelder både innad i organisasjonen, hos bankens kunder, i selskaper banken investerer i, hos våre fondsleverandører og hos leverandører til bankens egne innkjøp. 

Bærekraftig eierskap og investeringsstrategi

 • Banken skal sikre ansvarlig og bærekraftig eierskap. I våre investeringsbeslutninger skal alltid selskapets ESB-profil inngår som et av kriteriene for utvelgelse. Banken skal avstå fra å investere i selskaper som etikkrådet i Statens pensjonsfond utland fraråder. I tillegg vil vi avstå fra investeringer i selskaper innen kull, tobakk, våpenproduksjon og gambling. 

Vi skal heller ikke investere i selskaper som gjør seg skyldig i 

 • Grove krenkelser av menneskerettigheter
 • Alvorlig miljøskade
 • Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt
 • Grov korrupsjon
 • Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer

For øvrige retningslinjer henviser vi til Eika Kapitalforvaltning og deres etiske retningslinjer.  

Lokalt engasjement

 • Banken skal forvalte de midler den har til rådighet på en god måte, og skal bidra aktivt til lokalsamfunnet. Den skal ta initiativ til og støtte lokal bærekraftig næringsutvikling og andre tiltak som skaper vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Dette gir banken grunnlag for videre utvikling og inntjening. Gjennom sponsorvirksomhet og gaveutdeling skal banken bidra positivt til lokalsamfunnet. 

Kunder

Banken skal møte kundene med respekt og vennlighet, og finne gode løsninger som både tjener kunden og banken. Markedsføring av rådgivning om produkter og tjenester skal skje på en etisk måte, med basis i saklig og korrekt informasjon, i samsvar med gjeldende lover og regler. Priser for de viktigste tjenestene skal være tilgjengelig i bankens nettsider og i bankens lokaler, samt i Forbrukerrådets finansportal. Bankens informasjon til kundene ved tilbud om produkter og tjenester skal være nøyaktig, forståelig og pålitelig, og aldri bevisst være tvetydig eller egnet til å villede en kunde. Banken skal oppfylle kravene i ny personvernforordning. Forordningen stiller blant annet krav om at kunder og ansatte har rett til å kreve sletting av egne personopplysninger (retten til å bli glemt), samt rett til å ta med seg sine personopplysninger (dataportabilitet) til annen virksomhet.  (Se egne personvernsider)  


Likestilling og diskriminering

 • Det skal aldri finne sted diskriminering av kunder på grunn av alder, kjønn, rase, religion, nasjonalitet eller sivil status.  Det er et grunnleggende prinsipp i bankens personalpolitikk at kvinner og menn skal ha like muligheter for å kvalifisere seg til alle typer oppgaver, og at karrieremulighetene skal være de samme. Mulighetene skal videre være like uavhengig av alder, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, legning, livssyn eller funksjonsevne. Ingen form for verbal, fysisk og seksuell trakassering skal forekomme. 
 • Banken vil arbeide for større likestilling og mer mangfold, både internt og blant våre kunder. Som bank har vi et særlig ansvar for å utjevne forskjeller i økonomikunnskap, sparing, investeringer og økonomiske rettigheter. 


Bærekraftige innkjøp

 • Banken skal benytte leverandører som er opptatt av samfunnsansvar, og som produserer varer og tjenester på en lønnsom, anstendig og bærekraftig måte. Barnearbeid er uakseptabelt. Det er viktig at bankens leverandører opptrer redelig og ordentlig, og har ordnede arbeidsforhold.  Det gjelder også for bankens leverandører av finansielle investeringer, som for eksempel bankens beholdning av papirer for likviditetsformål. 

Kredittgivning

 • Banken skal i sin kredittgivning ta hensyn til formålet med kreditten, og om kunden driver en ansvarsfull virksomhet. Dette innebærer blant annet at varer og tjenester produseres på en bærekraftig måte, om kunden respekterer grunnleggende menneskerettigheter og om kunden forurenser miljøet. Banken skal også sikre ansvarlige utlånsvirksomhet gjennom å øke bedriftenes bevissthet og praksis rundt temaer som miljø, etikk, samfunnsansvar, forretningsdrift og eierstyring. Bankens vurderinger knyttet til bærekraft i kredittsaker er konkretisert i et eget notat «5. Bærekraft som en del av bankens kreditttvurderinger.»

Bankens konkurrenter

 • Banken skal opptre med respekt og redelighet overfor sine konkurrenter. Opplysninger som banken gir om seg selv, sine produkter og om sine konkurrenter, skal være korrekte.


Medarbeidere og trivsel

 • Bankens ansatte og valgte representanter skal behandles med respekt, og skal rettidig få forelagt seg den informasjon og de opplysninger som de etter lov, forskrifter, bankens vedtekter og internt regelverk har krav på. Banken skal skape et trivelig og motiverende arbeidsmiljø, med gjensidig tillit, samarbeid og åpenhet.

 

ETTERLEVELSE

Dersom banken oppdager at kunder, leverandører og selskaper banken har investert i, ikke handler i tråd med bankens forventninger i forhold til bærekraft, miljø og samfunnsansvar, vil banken opprette dialog med selskapet for om mulig å få til en endret praksis. Hvis selskapet fortsetter å bryte bankens krav, vil det kunne medføre at det startes en prosess mot en avvikling av kundeforholdet eller salg av eierposisjonen i selskapet.

 

RAPPORTERING

Banken redegjør i årsrapporten for sitt arbeid knyttet til samfunnsansvar, med utgangspunkt i bankens handlingsregler og miljøfyrtårnsertifiseringen. Miljøfyrtårn innebærer også en ekstern revisjon hvert tredje år. 


Strategiske føringer for helse, miljø og sikkerhet

 • Banken skal ha et aktivt forhold til samfunn, klima og miljø
 • Vi skal ha et bevisst forhold til bærekraft i egen virksomhet, og søke å redusere utslipp gjennom energiforbruk, transport, avfall.
 • Vi skal sette krav til våre kunder og våre leverandører innen bærekraft
 • Vi skal søke å tilby produkter og tjenester som hjelper kunder i å ta grønne valg.
 • Følge taktskiftemetodikken for trening, sammøter og kompetanse-utvikling.
 • Planmessig etterutdanne og trene ansatte for å møte fremtidens krav til kompetanse og utvikling hovedsakelig gjennom Eika -Skolen
 • Omsette merkevareplattformen i internkultur og kundeverdi (KOI)
 • Sørge for god samhandling mellom avdelingene/kanalene: rådgiver, kundesenter og digitale kanaler
 • Ha gode velferdstiltak for ansatte og sykefravær under 3,5 prosent
 • Ha et trygt arbeidsmiljø med trivsel, samhold, eierskap og begeistring
 • Planmessig utvikle organisasjonen for å møte framtidens krav 

 

Miljømål og tiltak 2020/2021

Innkjøp:
Mål: Miljøsertifiserte leverandører: 20 leverandører
Tiltak: Vurdere sertifisering ved nyanskaffelser
Påvirke våre relevante leverandører som ikke er miljøsertifiserte til å gjøre dette.
Velge bærekraftige gaver/giveaways

Energi:
Mål:160 kWh per kvadratmeter
Tiltak: Vurdere solenergi i Andebu, energioppfølging

Transport:
Tiltak: Vurder elbil/ladestasjoner
Øke bruk av digitale møter

Avfall:
Mål, Restavfall: 320 kg
Mål, Kildesortering: 75 %
Tiltak: Informasjon/holdningsskapende arbeid

Utslipp til luft og vann:
Tiltak: Vurdere utslipp/bærekraft som et av tildelingskriteriene for gaver

Annet
Bank/Finans: Innføre grønne boliglån. Fortsette det øvrige arbeidet med strategier og operative løsninger m.h.t. bærekraftig drift og finansielle tilbud.